Pilotstudie Strömsund 15cm

Av alla de som provat vår kudde Strömsund och har dessa positiva erfarenheter har vi inspirerats till att gå ännu djupare i att förstå vad det är som gör den här kudden så fantastisk. Genom vår pilotstudie strävar vi efter att förstärka vår förståelse för kuddens unika egenskaper och hur den kan hjälpa fler människor att få den sömn de förtjänar och behöver.
Ditt deltagande med dina unika svar om kudden är nyckeln till att komma ett steg närmare vår vision om att alla ska sova bättre om natten.
Anmäl dig redan idag! Om du är intresserad av att delta i studien, vänligen anmäl dig genom att skicka ett mail till info@sovmer.se och ange följande uppgifter: Ditt namn, ålder, e-postadress och ev. sömnproblem.

 

Mer information om Strömsund 15cm här

Population och urval

Studien riktar sig till både män och kvinnor över 18 år. Syftet är att undersöka hur Strömsund-kudden kan bidra till att lindra dessa problem.
Urvalsmetoden för studien innebär att deltagarna kommer att väljas slumpmässigt från den angivna populationen. Detta säkerställer en representativ och mångsidig deltagargrupp, vilket ger tillförlitliga resultat och ökar möjligheterna till generalisering av slutsatserna.

Forskningsmetod 

För att utvärdera effekten av Strömsund-kudden kommer forskningsmetoden att omfatta en skattningskala från 1 till 5, vilket ger deltagarna möjlighet att göra både objektiva och subjektiva bedömningar av kuddens effektivitet. Detta ger en kvantitativ och kvalitativ dimension till studien, vilket kan ge en mer omfattande förståelse för deltagarnas upplevelser och reaktioner.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen kommer att ske genom digital enkät. Formuläret användas för att samla in kvantitativa data genom skattningsskala och specificerade frågor om sömnproblem, smärta i nacken, migrän, huvudvärk, svårigheter att somna samt oro.

 Dataanalysmetod

Dataanalysen kommer att vara grundad på evidensbaserade metoder och statistiska verktyg. Kvantitativa data från skattning skalorna kommer att analyseras med hjälp av statistiska metoder för att få kvalitativa insikter om Strömsund-kuddens effektivitet för varje enskilt problemområde.

Etik och samtycke

Forskningsstudien kommer att genomföras i enlighet med etiska riktlinjer och förordningar för forskning med människor. Deltagarna kommer att informeras om syftet med studien, vad deras deltagande innebär och om eventuella risker och fördelar. De kommer att få möjlighet att ge sitt informerade samtycke innan deltagandet och kommer att ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva ange någon anledning.

Längden på pilotstudien

Studien kommer att genomföras under en tidsram på 30 dagar. Detta innebär att deltagarna förväntas använda Strömsund-kudden och registrera sina upplevelser under den angivna perioden. Den begränsade tidsramen ger möjlighet till en fokuserad och effektiv datainsamling och analys av resultaten inom en realistisk tidsram.

Riktlinjer för pilotstudien

För att kunna delta i pilotstudien för kudden Strömsund ska deltagarna ha något av följande hälsoyttringar: sömnproblem, smärta i nacken, migrän, huvudvärk, svårigheter att somna och frågor om ångest/oro kommer att inkluderas.
För personer som sover på mage är studien ej lämlig, kudden anpassad för dem som sover på rygg eller på sidan.